Barbara Rupnik

Življenjepis: Rojena 1969 v Ljubljani. Po končanem visokošolskem študiju živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti je opravila pedagoško andragoško izobraževanje na Pedagoški fakulteti. Poklicno pot je pričela kot pomočnica vodje Oddelka za stike z javnostmi v podjetju Rudnidis d.o.o., od leta 2004 dalje pa je sekretarka Gospodarsko interesnega združenja mlekarstva Slovenije. Med pomembnejšimi preteklimi aktivnostmi so vodenje promocijskih programov za mlečni sektor v Sloveniji in na tretjih trgih, organizacija mednarodnega kongresa EDA v Ljubljani in sodelovanje pri organizaciji obiska predstavnikov kitajske veterinarske inšpekcije v Sloveniji za namen odobritve izvoza mlečnih izdelkov na Kitajsko. Leta 2015 se je kot samostojna svetovalka zaposlila na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, kjer je sekretarka Sekcije za mlekarstvo in Sekcije za pekarstvo. Njeno delo vključuje tudi koordiniranje posameznih fokusnih področij SRIP HRANA, internacionalizacijo, delo na evropskih in nacionalnih projektih ter vodenje promocijskih programov in dogodkov. Kot sekretarka sektorskega Odbora za mleko, ki združuje pridelovalce in predelovalce mleka, ima aktivno vlogo pri izvajanju Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, sodelovala pa je tudi pri pripravi specifikacije »izbrana kakovost za mleko in mlečne izdelke«.
Pedagoško delo: v preteklosti je bil mentorica za učno pomoč odraslim pri Glotta Nova d.o.o. in učiteljica tehnologije pekarstva in slaščičarstva v CPI Cene Štupar.
Dodatne zadolžitve: sekretarka sektorskega Odbora za mleko, članica Certifikacijskega odbora TÜV SÜD Sava d.o.o., članica Delovne skupine za obeleževanje dneva slovenske hrane in izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, Delovne skupine za šolsko shemo in Delovne skupine Slovenija – evropska regija gastronomije 2021.

Tina Vukasović

Življenjepis: Rojena 1975 na Ptuju, 1994–1999 – študij na Ekonomsko poslovni fakulteti UM. Od 1999 do 2012 je bila zaposlena v marketingu Perutnina Ptuj d.d. kot vodja blagovne znamke in tržnih raziskav. Na Ekonomsko poslovni fakulteti UM je 2003 zaključila magisterij, 2010 pa na Fakulteti za Management UP doktorat. Ima večletne izkušnje razvojno raziskovalnega dela v gospodarstvu, v prehrambeni industriji tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Danes je zaposlena na Doba Fakulteti Maribor, na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje in na FAMNIT, Univerza na Primorskem.
Pedagoško delo: Izredna profesorica za področje trženja in višja znanstvena sodelavka. Nosilka predmetov s področja trženja na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študijskem programu. Je mentorica in somentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Članica uredniškega odbora in recenzentka v več uglednih mednarodnih znanstvenih revijah.
Raziskovalno delo: Raziskave s področja trženja, s poudarkom na raziskavah nakupnega vedenja potrošnikov na prehrambenem trgu. Odlikuje jo interdisciplinaren pristop in široka mednarodna vpetost.
Bibliografija: SICRIS izpis obsega več kot 480 bibliografskih enot, od tega 48 izvirnih znanstvenih člankov. Članki so objavljeni v revijah indeksiranih v SCI in SNIP. Med objavljenimi izvirnimi znanstvenimi članki so tudi članki in monografije, ki se po metodologiji ARRS uvrščajo med zelo kvalitetne dosežke, tj. dosežke z oznako A’ in A”.

 

Urška Blaznik

Življenjepis: Rojena 1970 v Kranju, študirala na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (univ. dipl. kem. 1993, smer biokemija). Na isti fakulteti leta 2003 končala Specializacijo iz sanitarne kemije in leta 2015 v doktorskem programu Biomedicina doktorirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot analizni kemik se je leta 1993 zaposlila v  Sanitarno-kemijskem laboratoriju regionalnega Zavoda za zdravstveno varstvo v Kranju. Dvanajst let kasneje se je  pridružila področju varnosti živil in ocenjevanju tveganja za zdravje ljudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Ljubljani, kjer še vedno dela kot zdravstvena raziskovalka.
Raziskovalno delo: Njena področja raziskovanja so povezana z javnim zdravjem in prehrano, bolj podrobno z oceno izpostavljenosti kemijskim dejavnikom tveganja v živilih, varnostjo živil in v zadnjem obdobju s preoblikovanjem živil in raziskovanju prehranskih vnosov ter zaužitih količin živil v populaciji. Kot aktivna raziskovalka sodeluje pri evropskih in nacionalnih projektih ARRS s področja prehrane in varnosti živil. V zadnjem času je dejavna pri razvoju metodologije ocenjevanja kumulativnih vplivov kemikalij na zdravje ljudi, v okviru evropskega projekta EuroMix, kar je bilo tudi področje njene doktorske disertacije.
Bibliografija: Celoten bibliografski izpis obsega 95 bibliografskih enot, od tega 10 znanstvenih člankov, 8 strokovnih člankov, 34 prispevkov na različnih znanstvenih in strokovnih posvetovanjih in 4 samostojna poglavja v znanstvenih monografijah.
Dodatne zadolžitve: Je aktivna članica Delovne skupine Ministrstva za zdravje za pripravo načrta za zmanjševanje vnosa soli pri prebivalcih Slovenije, deluje kot strokovna podpora Ministrstvu za zdravje in Zdravstvenemu inšpektoratu na področju varnosti sestavin prehranskih dopolnil in vodi razvoj sistema nutrivigilance v Sloveniji. Je članica Sveta za varno hrano Ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tesno sodeluje z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) kot članica v Ekspertni delovni skupini za nova živila ter kot predstavnica Slovenije v EFSA Svetovalnem forumu.

Matjaž Guček

Življenjepis: Rojen 1964 v Celju, 1984–1990 študij veterine na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral leta 1990. 1990-1995 veterinar praktik na Veterinarski postaji Laško, 1995-2000 pooblaščeni veterinar na Veterinarskem zavodu Slovenije. 2000-2004 uradni veterinar na Veterinarski upravi RS Območni urad Celje. Od leta 2007 je vodja Sektorja za Živila, krmo in zdravila, najprej na Veterinarski uprava RS, po reorganizaciji leta 2013 pa na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Od Marca 2019 je namestnik generalnega direktorja UVHVVR in je hkrati CVO  (Chief Veterinary Officer) za Slovenijo. Od 2003-2006 soorganiziral in vodil več TAIEX dogodkov na temo varne hrane s poudarkom na živilih živalskega izvora. Je kontaktna točka OIE za področje varne hrane živalskega izvora. 2015 in 2016 je sodeloval v mednarodnem projektu Evropske Komisije – Dobre higienske prakse na področju zakola živali. Kot nacionalni ekspert je sodeloval v presojah Urada za zdravje, presoje in analize (bivši FVO) v Braziliji, Ruski federaciji, Srbiji in Avstriji in sicer na področju perutninskega mesa. Ima opravljen tečaj za notranjega presojevalca skladno z ISO 9001:2008 in certifikat za uporabo načel HACCP v praksi. Trenutno je predstavnik RS v Stalnem odboru EK za rastline, živali, krmo in živila – Sekcija biološka tveganja v prehranski verigi. Je tudi član delovnih skupin Sveta EU za področje veterine ter vodij veterinarskih služb. Je član Komisije za zoonoze in Ekspertne skupine za navzkrižno skladnost na MKGP.

Sandra Bašič Hrvatin

je predavateljica na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Njeno znanstveno in raziskovalno delo se osredotoča na vprašanja medijskih politik, političnega komuniciranja, mednarodnega komuniciranja in regulacije informacijsko-komunikacijskega sektorja. Je avtorica več knjig o medijski politiki, javni radioteleviziji in medijskem lastništvu. Med letoma 1997 in 2013 je bila članica uredništva revija Medijska preža, ki je izhajala v okviru projekta Media Watch v Sloveniji. Bila je predsednica sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije. Od leta 2000 sodeluje s Svetom Evrope, Evropsko komisijo in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi kot neodvisna strokovnjakinja in svetovalka na področju medijske zakonodaje in demokratizacije medijskih sistemov. Je doktorica komunikoloških znanosti.

Srečko Koklič

Življenjepis: rojen 1962 v Celju, 1996 – 1999 študij višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled, smer gostinstvo. Zaposlen na turistično gostinski zbornici Slovenije. Pokriva področje gostinstva, sodeloval pri pripravi prvih smernic HACCP in nato tudi pri prenovi smernic. Predsednik področnega odbora za poklicne standarde Storitve na Centru RS za poklicno izobraževanje. Aktivno vključen v prenove šolskih programov področje gostinstva in turizma in pri pripravi NPK na področju stroke. Na strokovnem področju več kot 20 let opravljal funkcijo sekretarja Društva kuharjev Slovenije, krajše obdobje predsedoval društvu, 2006 – 2014 opravljal mednarodno funkcijo kontinentalnega direktorja WACS za južno Evropo, kjer bil vpet v mednarodne aktivnosti področja gastronomije.
Pedagoško delo: 1985 – 1995 zaposlen kot strokovni učitelj na srednji šoli za gostinstvo in turizem Ljubljana.  Od 1998 zunanji strokovni sodelavec CDI Univerzum Ljubljana (Centra za dopisno izobraževanje- univerzum, šola za odrasle)

Zorka Novak Pintarič

Življenjepis: Rojena 1967 v Mariboru. Od 1985 do 1990 je študirala na univerzitetnem študijskem programu Kemijska tehnologija na Univerzi v Mariboru. Leta 1990 se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Univerzi v Mariboru, na kateri je leta 1993 zaključila magistrski študij, leta 1999 pa doktorat s področja kemijske tehnologije. Istega leta je bila izvoljena v naziv docentke, od leta 2014 pa je redna profesorica za predmetno področje Kemijsko inženirstvo. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (UM FKKT) je od leta 2015 prodekanica za izobraževalno dejavnost in vodja magistrskega študijskega programa Kemijsko inženirstvo. Je članica senata UM FKKT, članica mednarodne delovne skupine za procesno varnost pri Evropski zvezi kemijskih inženirjev (EFCE) in mednarodne skupine EURECHA za promocijo uporabe računalnikov v kemijskem inženirstvu.
Pedagoško delo: Redna profesorica za področje Kemijsko inženirstvo. Nosilka in predavateljica predmetov na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih: Računalništvo v kemiji, Varnost kemijskih procesov, Načrtovanje procesov, Razvoj produktov in procesov, Čistejša proizvodnja, Optimiranje procesov, Obratovanje procesov. Pripravila je več študijskih gradiv. Bila je mentorica pri zaključnih delih 31 dodiplomskih in 7 magistrskih študentov. Uspešno je izpeljala mentorstvi dvema doktorskima študentoma in somentorstva šestim. Raziskovalno delo: Raziskave na področju optimizacije procesov in oskrbovalnih mrež, fleksibilnost in varnost procesov, inženirska ekonomika. Bibliografija: SICRIS izpis obsega 407 enot, od tega 52 izvirnih znanstvenih člankov.
Dodatne zadolžitve: Predsednica Tehnološkega sveta SRIP Krožno gospodarstvo, vodja fokusnih področij Sekundarne surovine in Krožni poslovni modeli. Članica delovne skupine za razvoj človeških virov za krožno gospodarstvo. Koordinatorica mednarodne Ceepus mreže. Pestro sodelovanje z industrijo.

Tatjana Zagorc

Življenjepis: Rojena 1970 v Murski Soboti, 1989–1995 – študij živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 1995 – diploma (»Razgradnja ergot alkaloidov s kvasovkami«), 1995–1998 – magistrski študij biotehnologije na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 1998 – magisterij (»Karakterizacija vinskih zimocidnih kvasovk«), 1998–2001 –doktorski študij biotehnologije na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 2001 – doktorat (»Heterologna ekspresija proteinov v kvasovkah«). Študirala v Nemčiji na Univerzi dežele Saarland na Inštitutu za uporabno mikrobiologijo in na Madžarskem na sedanji Corvinus University of Budapest na Oddelku za mikrobiologijo in biotehnologijo. V letih 1995–2001 je bila mlada raziskovalka na Biotehniški fakulteti na Oddelku za živilstvo na Katedri za biotehnologijo, 2001–2005 – samostojna svetovalka na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), od 2005 do sedaj je direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Bibliografija: COBISS-izpis obsega 44 enot, od tega 4 znanstvene članke. Dodatne zadolžitve: Znanje in izkušnje nadgrajuje tudi z ekonomskimi in upravljavskimi veščinami, sodeluje v nacionalnih projektih upravljanja kratkih oskrbovalnih verig v živilstvu. Aktivna je v evropskih projektih s področja prehrane, prenosa inovacij in znanj v živilstvu ter izboljševanja živilskih tehnologij. Predava ali je strokovna gostja na številnih srečanjih, okroglih mizah, konferencah v organizaciji drugih domačih in tujih inštitucij. Interes in stališča živilskopredelovalne industrije zastopa tudi v številnih odborih, nadzornih odborih, delovnih skupinah, forumih in posvetovalnih telesih ministrstev.

 

Tone Hrovat

Življenjepis: Rojen 1958 v Novem mestu. 1982 diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani z nazivom univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva – poljedelske usmeritve. Leta 1982 se je zaposlil v KZ Krka Novo mesto kot tehnolog in kmetijski pospeševalec prodaje. V letu 1987 je deloval na Kmetijskem zavodu Ljubljana kot specialist za poljedelstvo na področju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Istega leta je postal podpredsednik MO Novo mesto. Od leta 1990 do 1998 je opravljal funkcijo ravnatelja šole na Kmetijski šoli Grm Novo mesto. Med leti 1998 in 2003 je predsedoval Državnem svetu Republike Slovenije. Od leta 2003 opravlja funkcijo direktorja na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.
Pedagoško delo: predavatelj višje šole na Grmu Novo mesto CBT.
Dodatne zadolžitve: predsednik Zveze za tehnično kulturo Slovenije, podžupan MO Novo mesto (1990 – 1994), sodnik na svetovnem tekmovanju v oranju (od 1994), član strokovne komisije za pripravo predpisov s področja varstva rastlin (september 1994), predsednik komisije Državnega sveta za kmetijstvo (1992 – 1997), predsednik združenja evropskih senatov (2002), ustanovitelj in vodja Konzorcija Cviček, ustanovitelj in vodja projekta: Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja; ESS projekt (2004 – 07),  svetnik (juilj 2005), predstavnik poklicnih in srednjih kmetijskih šol v Svetu za kmetijstvo in podeželje RS (maj 2007), član delovne skupine za izdelavo meril kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pri Ministrstvu za zdravje (junij 2007), član v Razvojnem svetu Mestne občine Novo mesto (oktober 2007), predsednik Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine (od 2008), član Sveta za kmetijstvo (od 2007).

Lea Lavrič

Življenjepis: Rojena 1972 v Ljubljani.  Med leti 1990- 1999 se je izobraževala na UL Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in pridobila dodiplomski naslov inženirka kemijske tehnologije ter na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je leta 1999 diplomirala iz ekonomije. Podiplomski interdisciplinarni študij Varstvo okolja UL je na Biotehniški fakulteti zaključila 2019 z doktorsko disertacijo Obdelava anaerobnega digestata z mikroalgami in termofilna proizvodnja bioplina iz živilskih odpadkov in mikroalgne biomase. Dela v gospodarstvu.  V podjetju KOTO d.o.o. je zaposlena kot Vodja razvojno projektne pisarne in opravlja delo na strateških in razvojnih projektih. Na področju okoljske biotehnologije anaerobne razgradnje dela že več kot deset let. Vodila je projekt snovanja, zagona in optimizacije delovanja Bioplinske naprave družbe KOTO (2005-2010). Rezultat projekta je implementirana tehnologija predpriprave surovin za bioplin in proizvodnje bioplina in izveden pomemben objekt.
Raziskovalno delo: Sodelovala je na več EU projektih s ciljem razvoja in demonstracije tehnologij (Refertil, AlgaeBioGas, SaltGae).
Bibliografija: Celotna bibliografija zajema 15 prispevkov na konferencah in izvirni znanstven članek.