Martina Bavec

Življenjepis: rojena 1962 v Brežicah in po končani gimnaziji zaključila študij kmetijstva na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Podiplomsko izobraževanje je nadaljevala na Univerzi v Zagrebu ter 1999 doktorirala iz agronomskih znanosti. Po 18-ih letih dela specialistke za poljedelstvo in zelenjadarstvo na Kmetijskem zavodu Maribor je od leta 2004 zaposlena na Univerzi v Mariboru. od leta 2011 je redna profesorica za omenjeni področji. Že več kot 25 let se strokovno (iniciatorka razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji in vzpostavitve mednarodno primerljive kontrole in certifikacije po EU zakonodaji leta 1998), raziskovalno in od vzpostavitve študijskega programa Ekološko kmetijstvo leta 2005/06 tudi pedagoško ukvarja z ekološkim kmetijstvom.  V letih 2012 in 2013 je bila generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Raziskovalno in pedagoško delo: njeno delo sega na širše področje kmetijstva s poudarkom na zelenjadarstvu, poljedelstvu, ekološkem kmetijstvu, vplivih kmetijstva na okolje in vplivu pridelovalnih sistemov na kakovost hrane. Svoje znanje je izpopolnjevala zlasti v okviru krajših in daljših strokovnih usposabljanj v tujini in preko dodelovanja v mednarodnih združenjih – npr. ENOAT (European Network of Organic Agriculture Teachers), FQH (Food Quality Helath), ISOFAR,.. Vodila je več nacionalnih projektov – enega temeljnega in 7 CRP ter pri številnih sodelovala kot raziskovalka, sodelovala in/ali koordinirala je slovenski del v več mednarodnih projektih – v zadnjem obdobju dva ERA NET Core Organic (InterVreg in SoilVeg). Poleg pedagoškega dela na UM je izvedla številna predavanja tudi za študente v/iz tujine, kmetijske svetovalce in ostalo strokovno, znanstveno in drugo javnost ter tudi obvezna usposabljanja v sistem subvencij vključenih certificiranih kmetij v okviru Programa razvoja podeželja  za leta 2015, 2019 in jeseni  še za 2020. Kot visokošolska predavateljica je bila in je še mentorica ali somentorica pri številnih  diplomskih in magistrskih  ter 6 doktorskih nalogah in pri številnih tudi članica komisij za oceno in zagovor. Izvaja predavanja na vseh treh stopnjah študija UM.
Bibliografija: COBISS izpis red. prof. dr. Martine Bavec obsega preko 900 bibliografskih enot. Samostojno ali v soavtorstvu je objavila 58 izvirnih znanstvenih in preglednih znanstvenih člankov ter okoli 300 drugih znanstvenih in strokovnih člankov vključno s poglavji v več znanstvenih monografijah. Je soavtorica znanstvene monografije izdane v ZDA Organic production and use of alternative crops (Taylor and Francis CRC Press; 2006; Bavec F & Bavec M), ki je v prevodu izšla tudi v makedonskem jeziku.
Dodatne zadolžitve: med njenimi ostalimi pomembnejšimi aktivnostmi in funkcijami naj navedemo članstvo v Svetu za kmetijstvo in podeželje pri MKGP do leta 2011, v letu 2005 je sodelovala v delovni skupini za pripravo Akcijskega načrta za dolgoročni razvoj ekološkega kmetijstva do 2015 (ANEK), delovni skupini za evalvacijo ANEKa leta 2011, pred vstopom v EU je sodelovala v treh skupinah ti. »screeningov«, trenutno pa je tudi članica Delovne skupine pri MKGP za ekološko kmetijstvo, za aktivnosti v okviru nominacije Slovenija gastronomska regija 2021, Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi pri Vladi RS, Komisije za pitno vodo MOM.