Anton Jagodic

Življenjepis: Rojen 1963 v Ljubljani, Višješolski študij agronomije končal leta 1986 nato diplomiral leta 2001 na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti. Strokovno delo:  kmetijski svetovalec, strokovno svetovalno delo za 300 kmetij. Svetovanje kmetom na tehnološkem področju (poljedelstvo, travništvo, pridelovanje krme, varstvo rastlin, gnojenje, živinoreja in vrtnarstvo). Organizacija in izvedba izobraževanj. Organizacija prenosa znanja v prakso in svetovanja na področju razvoja in preusmeritev kmetij. Organizacija in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike  (subvencije, plačila za območja z omejenimi dejavniki, uvedba slovensko kmetijskega okoljskega programa na kmetije) in organiziranje združevanja kmetov. Med 2001 in 2018 opravljal različne naloge na Kmetijsko gozdarski zbornice Slovenije na področju kmetijskega svetovanja,od vodenja svetovalne službe na področju poljedelstva, vrtnarstva in pridelovanja krme, ekološkega kmetovanja in navzkrižne skladnosti do namestnika vodje svetovalne službe. Od leta 2018 dalje vodja sektorja za kmetijsko svetovanje, odgovoren za izvedbo programa javne službe kmetijskega svetovanja. Član upravnega odbora združenja evropskih kmetijsko svetovalnih organizacij EUFRAS in aktiven član združenja mreže svetovalnih organizacij jugovzhodne Evrope SEASN. Član stalne podskupine za inovacije v kmetijski proizvodnji in trajnosti, EIP AGRI. Član delovne skupine za neposredna plačila in zelenitev SKP pri COPA COGECA.