Marina Pintar

Življenjepis: rojena 1961 v Ljubljani. Po končani gimnaziji Ivana Cankarja, ki jo je končala z odliko, se je vpisala na študij agronomije na Biotehniški fakulteti, kjer je leta 1985 diplomirala, 1996 magistrirala in 2001 doktorirala. Leta 1986 se je zaposlila na Vodnogospodarskem inštitutu (sedaj Inštitut za vode RS), kjer se je ukvarjala s projektiranjem ukrepov za uravnavanje vsebnosti vode v tleh ter raziskavami povezanimi s kmetijstvom in vodo. Leta 1999 se je zaposlila na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete UL in prevzela vodenje Centra za agrohidrologijo in urejanje kmetijskega prostora. Leta 2013 je bila izvoljena v naziv redne profesorice za področje Okoljsko načrtovanje.
Raziskovalno in pedagoško delo: je nosilka več dodiplomskih in podiplomskih predmetov s področja urejanja kmetijskih zemljišč in celovitega urejanja kmetijskega prostora ter nosilec in sonosilec predmetov na doktorskem študiju Bioznanosti  in interdisciplinarnem podiplomskem študiju Varstvo okolja. Bila je mentorica ali  somentorica pri več kot 70 diplomskih (tri so bile nagrajene s Prešernovo nagrado fakultete) in magistrskih nalogah ter desetih zaključenih (trije iz programa Mladi raziskovalci iz gospodarstva) in treh potekajočih doktoratih (eden iz programa Mladi raziskovalci). Do sedaj je bila kot član ali koordinator vključena v 26 raziskovalnih projektov ARRS in več kot deset mednarodnih projektov, med drugim: FP6 PLUREL; FP7 FoodMetRes in Green Surge;  H2020 iSQAPER, FairWay, EdiCitNet, Optain in Sprint; LIFE ViVaCCAdapt.
Bibliografija: COBISS izpis obsega preko 700 bibliografskih enot. Samostojno ali v soavtorstvu je objavila več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov. Dodatne zadolžitve: delovanje v ekspertnih skupinah MKGP: za razvoj namakanja v Sloveniji do 2023; za pripravo Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo; za pripravo Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva; za pripravo Strategije o uporabi kmetijske biomase v energetske namene; za pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih; v ekspertnih skupinah MKGP in MOP: za sprejemanje Načrta upravljanja voda v Sloveniji; za sprejemanje Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka; v ekspertnih skupinah MOP: priprava Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (nitratna direktiva); Implementacija okvirne vodne direktive v Sloveniji. Mednarodno je vključena v: Landscape Tomorrow network; Lysimeter research group; European Society for Soil Conservation;  European Water Platform (WSSTP); WG Water and Agrofood; European Innovation Partnership (EIP) Water WG WIRE = Water and irrigation for Resilience Europe.