Maja Ravnikar

Življenjepis: Maja Ravnikar je rojena v Ljubljani in je opravila študij biologije (1979 – 1984) na Biotehniški fakulteti UL, kjer je leta 1991 zaključila doktorat is področja biotehnologije. Leta 1984 se je zaposlila kot prva generacija mladih raziskovalcev na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer je zaposlena kot vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo s 60 zaposlenimi. Zaposlena je tudi na Univerzi Nova Gorica.
Pedagoško delo: habilitirana je kot redna profesorica s področja biotehnologija in sodeluje v vseh stopnjah izobraževalnega procesa na univerzah Nova gorica, Univerza v Ljubljani in Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan. Do sedaj je bila mentorica ali somentorica 17 doktorskim študentom. Skupaj s sodelavci je vzpostavila raziskave rastlinske biotehnologije in patologije rastlin in razvila številne moderne molekularne metode in druga orodja sistemske biologije, ki jih aplicira poleg na kmetijstvo in prehrano, tudi na farmacevtsko in okoljsko področje. Je vodja nacionalnega programa in več projektov, ter močno vpeta  v mednarodno okolje. Trenutno je vodja Marie Curie ITN projektom, v katerem se izobražuje 15 doktorskih študentov v 10 raziskovalnih inštitucijah v Evropi. Vodi tudi delovni paket Horizont 2020 projekta Valitest. Maja Ravnikar je ustanoviteljica uradnega diagnostični laboratorij, ki svetuje in izvaja visoko tehnološke analize za določanje mikroorganizmov za potrebe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je imenovan v dva Referenčna laboratorija Evropske unije. Je imenovana zastopnica države v Panelu za diagnostiko in zagotavljanje kakovosti Evropske organizacije za varstvo rastlin v kateri se že več let udejstvuje pri pripravi in uvajanju novih metod v diagnostično prakso. Je iniciator razvoja novih diagnostičnih metod, s katerimi NIB sodeluje z visokotehnološkimi podjetji v tujini kot na primer z biotehnološkim podjetjem Avexis Novartis, kjer NIB sodeluje pri razvoju zdravil za gensko zdravljenje kot je zdravilo Zolgensma. Je avtorica več kot 150 znanstvenih člankov in dveh patentov.
Dodatne zadolžitve: Je članica Upravnega odbora Nacionalnega inštituta za biologijo in Upravnega odbora Univerze v Novi gorici. V preteklosti je bila članica Sveta Agencije za raziskovalno dejavnost, članica področnega sveta pri isti agenciji in članica svetovalnega telesa na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Ministrstvu za gospodarstvo, članica Upravnega odbora Tehnološkega parka Ljubljana ter senata Univerze Nova gorica.