Iztok Leskovar

Življenjepis: Rojen 31. 05. 1974 v Mariboru, je osnovno šolo v obiskoval v Oplotnici, šolanje nadaljeval na Srednji elektro in računalniški šoli v Mariboru in jo z odličnim uspehom končal. V tem času je spoznal lepote matematike in se zato odločil za študij na Pedagoški fakulteti v Mariboru na oddeleku za matematiko. Diplomsko nalogo je opravljal na področju algebre z naslovom Kvadratične forme pri dr. Dušanu Pagonu. Že med študijem je poučeval matematiko na 3. gimnaziji v Mariboru, nato pa se je leta 1997 redno zaposlil na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje kot profesor matematike. V tem čas je bil vodja aktiva matematike na šoli, vodja študijske skupine za matematiko, na šoli je v šol. letu 2001/2002 organiziral državno tekmovanje iz matematike za srednje strokovne šole. Ob kadrovskem sodelovanju med šolami je poučeval še na 3. gimnaziji v Mariboru in Srednji šoli Slovenska Bistrica, Srednji šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljudski univerzi Slovenska Bistrica in Celje, je predavatelj s habilitacijo za predmeta Poslovna matematika in Poslovna matematika in statistika na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. Z delom in pridobljenimi znanji je v tem času pridobil navišji naziv svetnik. Vodil je tudi računalniške seminarje za uporabo programov EVA-tt, EVA-abc in EVA-list ter z njimi sestavljal urnik za SŠGT Celje. Od leta 2008 je ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, predsednik aktiva ravnateljev srednjih šol celjske regije, član Državne komisije za zaključni izpit, predsednik skupnosti Srednjih šol za gostinstvo in turizem Slovenije, član nadzornega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in društva Ravnatelj. Šola je v tem obdobju doživela številne spremembe, saj je v tem času pridobila dijaški in študentski dom ter MIC (Medpodjetniški izobraževalni center). Ena od dodatnih aktivnosti je priprava malic za dijake štirih celjskih šol. Za šolo je zelo pomembna tudi aktivnost v mednarodnih projektih. Dokaz za uspešno delo so priznanja in zaupanje zunanjih institucij MIZŠ in CMEPIUS, ki so jim podelili Erasmus listino za obdobje 2016-2020.
Bibliografija: COBISS izpis obsega 3 bibliografske enote.

Toni Balažič

Življenjepis: Svojo poslovno kariero je začel v komunikacijskem podjetju Spem kot direktor projektov, sočasno pa je bil prvi direktor Londonske šole odnosov z javnostmi Slovenija. V Petrolu je vodil marketing, v podjetju AT Kearney je bil svetovalec, predvsem za energetiko in potrošniške dobrine. Po vodenju ajdovskega Fructala je leta 2010 nastopil funkcijo predsednika uprave Žita, junija 2011 pa je prevzel krmilo Poslovnega sistema Mercator, kjer je ostal do sredi leta 2018. Z letom 2018 je postal glavni izvršni direktor pomurske Panvite. V vlogi vodilnega managerja se ukvarja predvsem s poslovim in finančnim prestrukturiranjem.
Dodatne zadolžitve: Je reden predavatelj s področja marketinga in strategije na različnih dogodkih.  Že vrsto let je aktiven član Društva za marketing Slovenije, kjer od leta 2017 opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora. Od leta 2019 je tudi predsednik Sveta za razvoj pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Janez Bogataj

Življenjepis: Rojen 1947 v Ljubljani. Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1971 in dobil naziv diplomirani etnolog in profesor zgodovine umetnosti. Od 1972 do 1974 je bil zaposlen kot kustos etnolog v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, leta 1974 je bil asistent stažist na Inštitutu za slovensko narodopisje pri SAZU (sedaj ZRC SAZU). Od 1975 je bil zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V naziv asistenta je bil izvoljen 1977, v nazive docenta 1987, izrednega profesorja 1993 in rednega profesorja 1998. Leta 2009 se je upokojil, naslednje leto mu je Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužnega profesorja.
Pedagoško delo:  Poleg predavanj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je vrsto let predaval tudi na Oddelku za oblikovanje Akademije za likovne umetnosti v Ljubljani in na Turistici – Fakulteti za turistične študije v Portorožu. Predaval je tudi v tujini (Slovaška, Argentina, ZDA, Kanada, Avstralija, Češka republika, Italija, Švedska, Hrvaška, Srbija, Črna gora  idr.).
Raziskovalno delo:
Opravil je raziskave s področja prehrane, rokodelstva, kulturne dediščine, turizma, turizma na vasi, poslovnih in protokolarnih daril, šeg in navad idr. Njegova bibliografija šteje čez 2500 enot, od teh je čez 80 samostojnih in soavtorskih domačih ter tujih knjižnih izdaj in številnih aplikativnih raziskovalnih projektov in elaboratov z navedenih področij. Postavil je sistem za vrednotenje in ocenjevanje rokodelskih izdelkov in od leta 1977  pripravil več bienalnih rokodelskih razstav v Sloveniji in tujini. 
Drugo: Je soavtor Strategije gastronomije Slovenije ter avtor kulinaričnih piramid za Slovenijo in posamezne regije. Prejel je domača in tuja strokovna ter družbena priznanja in nagrade. Pet njegovih knjig je prejelo mednarodne nagrade Gourmand World Cookbook Award.

Urška Brodnik

Življenjepis: Rojena leta 1971 v Ljubljani, 1990-1995 študij na Biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani, Oddelek za živilsko tehnologijo. 1995-1998 magistrski študij na Biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani, Oddelek za živilsko tehnologijo in pridobitev naslova magister živilskih znanosti. Leta 1995 se je zaposlila v podjetju Žito d.d. Služba za razvoj, kjer je opravljala delo samostojnega razvojnega tehnologa. Leta 2000 opravljena specializacija, smer konditorstvo, na Zentralfachschule der Deutschen Süsswarenwirtschaft Solingen. V času zaposlitve v podjetju Žito d.d. je izvajala projektne naloge razvoja novih izdelkov, študirala, testirala in izbirala nove tehnologije, surovine, embalažne materiale za različne konditorske izdelke, vodila in koordinirala različne projektne skupine, sodelovala in izvajala različne tehnološke izboljšave, optimizacije in racionalizacije proizvodnje, sodelovala pri investicijskih projektih in HACCP skupini podjetja. Leta 2005 prejela nagrado za najbolj inovativen konditorski izdelek v Evropi. Leta 2005 prevzela vodenje Žito Šumi d.o.o., delovne enote Imperial Krško. Študij na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje, kjer je 2007 pridobila naziva diplomiran ekonomist. Leta 2008 se je zaposlila v podjetju SPAR Slovenija d.o.o., kjer vodi Oddelek razvoja in kakovosti lastnih in ekskluzivnih blagovnih znamk. Poleg nadzora nad kakovostjo in varnostjo izdelkov lastnih blagovnih znamk, sodeluje v HACCP skupini. V marketingu deluje kot vsebinska podpora različnim projektom in daje zakonske okvirje različnim marketinškim kompanijam. Zadnji aktualni projekti, ki jih vodi so preoblikovanje živil v smeri zmanjševanja sladkorja in soli, projekt Dobro zame, projekt SPAR kot nekoč – ohranjanje avtohtonih sort semen. Sodeluje pri projektu Manj plastike in drugih. V sklopu projekta Štartaj Slovenija nudi tehnično in tehnološko podporo mladim podjetnikom.

Lea-Marija Colarič-Jakše

Življenjepis: Rojena leta 1975 v Novem mestu. 1998 je diplomirala na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistici. 2007 je magistrirala z magistrsko nalogo Model razvoja turizma v novo nastali občini Kostanjevica na Krki, 2015 pa je zaključila doktorski študij z doktorsko  disertacijo Vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti. Od 1994 do 1996 je opravljala delo novinarke v časopisni hiši Naš glas v Krškem, od 1995 do 2015 je vodila domačo turistično kmetijo. Od 2000 do 2012 je bila svetovalka in strokovna sodelavka za podjetništvo in turizem na Centru za podjetništvo in turizem Krško, vodja Turistično informacijskega centra Krško in Kostanjevica na Krki. Od 2012 do 2016 je bila predavateljica za predmetno področje turizem in prodekanja za sodelovanje z okoljem na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Od 2017 do 2018 je bila predstojnica Inštituta za inovativni turizem ter Mednarodne akademije za inovativni turizem na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu ter na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma.  2018 je postala dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in predstojnica Razvojno-raziskovalnega inštituta Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma.
Pedagoško delo: Docentka za področje menedžmenta kakovosti, predava področja osnov turizma in teorij turizma, destinacijskega menedžmenta, menedžmenta prireditev, strategij v turizmu, hotelirstva, gastronomije in enologije, kulture in načina prehranjevanja, načrtovanja turistične ponudbe, dopolnilnih turističnih dejavnosti.
Raziskovalno delo: Je avtorica in soavtorica znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov na konferencah, turističnih vodnikov, strokovnih in znanstvenih monografij, strategij, priročnikov, projektov, elaboratov, raziskav ter študij iz področja turizma in menedžmenta. V svojih delih poudarja inovativnost, kakovost, odličnost, trajnost in družbeno odgovornost.
Bibliografija: COBISS izpis obsega 487 bibliografskih enot, od tega 14 izvirnih znanstvenih člankov.
Dodatne zaposlitve: Je članica Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, društva Dolenjska akademska pobuda, Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki ter Etnološkega društvu Prforcenhaus. Sodeluje v uredniškem odboru strokovno-znanstvene publikacije Journal of Landscape Governance.  1999 je osvojila naziv prve cvičkove princese,  2019 pa ambasadorke cvička. 2019 je postala osebnost meseca maja po izboru gledalcev TV Vaš kanal, ob koncu leta pa med 12 kandidati nominirana za osebnost leta.

Metoda Dodič Fikfak

Življenjepis: Rojena je 1955 v Obrovu, SI. Medicinsko fakulteto je končala v Ljubljani leta 1979, leta 1986 pa specializacijo iz medicine dela, prometa in športa. Leta 1992 je pod mentorstvom prof. Janka Sušnika magistrirala na Univerzi v Zagrebu iz ergonomske fiziologije in leta 1998 doktorirala pod mentorstvom prof. Davida Kriebla na University of  Massachusets, ZDA s področja  epidemiologije delovnega in življenjskega okolja. Študij je zajemal poklicno epidemiologijo, ergonomijo in okoljsko politiko.  V svoji doktorski nalogi je preučevala vpliv izpostavljenosti amfibolom in krizotilu na razvoj pljučnega raka pri delavcih zaposlenih v cement-azbestni industriji. Njeno raziskovalno delo o vplivu kumulativne doze amfibolov in krizotila na nastanek pljučnega raka je National Cancer Institute iz ZDA nagradil z dvoletno raziskovalno štipendijo. Trenutno je zaposlena kot predstojnica KIMDPŠ, s sodelavci intenzivno raziskuje vlive poklicnega tveganja na umrljivost in obolevnost posameznih poklicnih skupin, tveganje za mezoteliom, pljučni rak in druge rake pri ljudeh izpostavljenih azbestu, vplive prestrukturiranja gospodarstva na zdravje delavcev,… Vodila je številne projekte kot so Bolniški stalež v RS, Razvoj sistema varnosti in zdravja pri dleu v SI, Nacionlne smerinice za azbest, Zdravje in prestrukturiranje gtospodarsva, Duševno zdravje delavcev, IRENE, HIRES PLUS… Je dobitnica mednarodne nagrade American Public Health Association, Hariet Hardy award in Rože mogote. Je članica številnih združenj, komisij in strokovnih kolegijev.  
Pedagoško delo: Predava na Medicinski fakulteti v Ljubljani, predavala je na ALUO in Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, vabljena je na številna predavanja (letno okrog 60 predavanj). Je glavna in neposredna mentorica številnim specializantom, doktorskim kandidatom na Medicinski in drugih fakultetah in članica različnih izpitnih komisij. Vrsto let je bila koordinatorica specializacije iz medicine dela, prometa in športa… Bibliografija: Njena bibliografija zajema skoraj 1000 enot., od tega 35 izvirnih znanstvenih člankov.
Dodatne zadolžitve: predsednica in članica RSK za MDPŠ, članica strokovnega sveta pri MZ, čanica sveta za varnost in zdravje pri delu…

 

Borut Florjančič

Življenjepis: Rojen 1970 v Brežicah, zaključil študij smer agronomija zaključil 15.7. 1997. Prva zaposlitev 1.4. 1997  Ciba Geigy in kasneje podjetjih naslednicah Novartis in Syngenta do 28.2. 2013. Od začetka zaposlitve do 2005 delal na mestu razvoj proizvodov in trženje. Od leta 2005 Vodja trženja za države v skupine (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna &Hercegovina, Makedonija). Delal na področju razvoja in registracij proizvodov ter na področju promocije in prodaje. Vodil skupine zaposlenih v različnih državah. V tem času interna izobraževanja: končan študij MaSe (Marketing nad Sales exellence) akademiji INSEAD Fontainblue  2007, tečaj vodenja zaposlenih 2007, Vodenje sprememb 2011, končan program EDGE 2012. Kmečka zadruga Sevnica zaposlen od1.3. 2013 do 30.6. 2020 na mestu direktorja zadruge. Ključni dosežki v zadrugi razvoj kadrov, procesov blagovnih znamk Grajske mesnine, lokalnih živilskih proizvodov »od.tukaj.si«.  Predsednik Zadružne Zveze Slovenije od 3.6.2020.

Ksenija Jankovič

Življenjepis: Rojena 1967 v Novem mestu, je po končani Fakulteti za družbene vede poklicno pot začela v trženjskem oddelku Krke Zdravilišč, d.o.o. kjer je vzpostavila prvi klub zvestobe in časopis za člane, nadaljevala pa l. 1993 kot svetovalka predsednika Državnega zbora Republike Slovenije za odnose z javnostmi, kjer je med drugim uvedla prve dneve odprtih vrat za splošno javnost in bila članica Protokolarnega odbora. Od leta 1996 do 1998 je kot direktorica Centra za odnose z javnostmi v marketinški agenciji Studio Marketing/JWT, d.o.o. svetovala in izvajala programe za naročnike iz najrazličnejših panog, predvsem pa živilske in se specializirala vodenje projektov tudi v tim. kriznih razmerah. Hkrati je izvajala seminarje o strategijah in taktikah odnosov z javnostmi. Poslovno pot je nadaljevala l. 1999 kot urednica prilog pri Poslovnem časniku Finance in l. 2002 prešla na marketinško agencijo Futura DDB in leto kasneje prevela mesto izvršne direktorice hčerinske agencije Futura PR, d.o.o. kjer je do leta 2009 vodila večinoma strateško najzahtevnejše projekte, mednarodne naročnike in projekte kriznega komuniciranja ter komunikacijo s svetovno mrežo neodvisnih agencij Eurocom. Leta 2009 je prevzela vodenje kadrovske, PR in marketing službe na GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., kjer je med drugim sodelovala pri nastajanju in uvajanju blagovne znamke Poceni elektrika. Od leta 2013 opravlja funkcijo direktorice Ete Kamnik, d.o.o.
Pedagoško delo: v času dela na agenciji Futura PR, d.o.o. je sodelovala pri vajah za študente prof. dr. Vesne Žabkar na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Dodatne zadolžitve: Sektorski odbor za vrtnine pri KGZS.

Janez Kodila

Življenjepis: Rojen 1968 v Murski Soboti, maturant gimnazije Murska Sobota. Leta 1992 ustanovitelj družinskega podjetja    Kodila d.o.o. Leta 1999 ustanovni član in aktualni predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, pobudnik in koordinator zaščite prekmurske šunke, prekmurske gibanice. Leta 2000 prevzel vodenje družinskega podjetja Kodila in razvoja blagovne znamke »Kodila gourmet«, Podjetje  Kodila d.o.o. je nosilec EU certifikatov višje kakovosti za: Prekmursko šunko, Prekmursko gibanico, Kranjsko Klobaso in  EKO mesnih  . Leta 2006 ustanovitelj razvojne zadruge Granar in kolektivne blagovne znamke Diši po Prekmurju, ki združuje promocijo in prodajo živilskih proizvajalcev iz Prekmurja .  Leta  2013 nagrajenec GZS za izjemne gospodarske dosežke. Leta 2014 prejemnik naziva  Obrtnik leta. Leta 2014 ustanovni član Gourmet over Mura. Član UO OSZ sekcije živilce, Član UO GZS  in PGZ, član Slovenija Business Club.

Mojca Korošec

Življenjepis: Rojena 1973 v Ljubljani, 2002 zaključila študij živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti Univerza v Ljubljani, Oddelek za živilstvo. Na Biotehniški fakulteti UL je 2012 zaključila doktorat z znanstvenega področja Živilstvo. Leta 2002 se je zaposlila na Biotehniški fakulteti (BF) kot raziskovalka na projektu in leta 2003 kot asistentka za področje kontrole kakovosti živil. Od leta 2013 je članica senata Oddelka za živilstvo. V obdobju 2016-2018 je bila namestnica predstojnice Oddelka za živilstvo in članica senata BF.
Pedagoško delo: Docentka za področje prehrana, predavateljica in izvajalka vaj ter sonosilka predmeta na dodiplomskem študijskem programu Živilstvo in prehrana: Analizne metode v živilstvu, Kakovost živil in zakonodaja, Senzorične metode; nosilka predmeta in predavateljica pri predmetih na magistrskih študijih Živilstvo in Prehrana: Senzorična analiza, Načrtovanje prehrane; ter nosilka predmeta Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod na interdisciplinarnem doktorskem študiju Bioznanosti. Je mentorica in somentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.
Raziskovalno delo: Raziskave na področju parametrov, povezanih s kakovostjo živil in njihovim pomenom v prehrani ter povezavo z izvorom/poreklom živila; zaznavanja, opisovanja in vrednotenja senzoričnih lastnosti živil ter njihove sprejemljivosti. Članica raziskovalnega programa P3-0395 Prehrana in javno zdravje. Vodi laboratorij za vrednotenje kakovosti živil.
Bibliografija: SICRIS izpis obsega 334 enot, od tega 28 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov.
Dodatne zadolžitve: Učiteljica tutor, aktivna članica International Honey Commission ter Slovenskega inštituta za standardizacijo; članica Slovenskega prehranskega društva.