Zorka Novak Pintarič

Življenjepis: Rojena 1967 v Mariboru. Od 1985 do 1990 je študirala na univerzitetnem študijskem programu Kemijska tehnologija na Univerzi v Mariboru. Leta 1990 se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Univerzi v Mariboru, na kateri je leta 1993 zaključila magistrski študij, leta 1999 pa doktorat s področja kemijske tehnologije. Istega leta je bila izvoljena v naziv docentke, od leta 2014 pa je redna profesorica za predmetno področje Kemijsko inženirstvo. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (UM FKKT) je od leta 2015 prodekanica za izobraževalno dejavnost in vodja magistrskega študijskega programa Kemijsko inženirstvo. Je članica senata UM FKKT, članica mednarodne delovne skupine za procesno varnost pri Evropski zvezi kemijskih inženirjev (EFCE) in mednarodne skupine EURECHA za promocijo uporabe računalnikov v kemijskem inženirstvu.
Pedagoško delo: Redna profesorica za področje Kemijsko inženirstvo. Nosilka in predavateljica predmetov na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih: Računalništvo v kemiji, Varnost kemijskih procesov, Načrtovanje procesov, Razvoj produktov in procesov, Čistejša proizvodnja, Optimiranje procesov, Obratovanje procesov. Pripravila je več študijskih gradiv. Bila je mentorica pri zaključnih delih 31 dodiplomskih in 7 magistrskih študentov. Uspešno je izpeljala mentorstvi dvema doktorskima študentoma in somentorstva šestim. Raziskovalno delo: Raziskave na področju optimizacije procesov in oskrbovalnih mrež, fleksibilnost in varnost procesov, inženirska ekonomika. Bibliografija: SICRIS izpis obsega 407 enot, od tega 52 izvirnih znanstvenih člankov.
Dodatne zadolžitve: Predsednica Tehnološkega sveta SRIP Krožno gospodarstvo, vodja fokusnih področij Sekundarne surovine in Krožni poslovni modeli. Članica delovne skupine za razvoj človeških virov za krožno gospodarstvo. Koordinatorica mednarodne Ceepus mreže. Pestro sodelovanje z industrijo.