Boris Kovač

Življenjepis: Rojen 1964 v Postojni, 1984–89– študij na Biotehniški fakulteti (BF) Univerze v Ljubljani, Oddelek za živilstvo. Leta 1989 se je zaposlil v Mlinotestu d. d. in pričel z delom kot mladi raziskovalec na BF, na Katedri za biotehnologijo. Leta 1993 je zaključil magisterij, 1997 doktorat s področja biotehnologije. V letih 1997-2015 je v Mlinotestu d.d. opravljal delo vodje razvojnega in tehničnega področja. Kot tehnični direktor je vodil številne razvojne, raziskovalne in investicijske projekte ter sodeloval pri postavitvi novih tehnologij, proizvodnih programov in sistemov kakovosti ISO in IFS. Od leta 2012 sodeluje pri izvajanju pedagoškega procesa na Fakulteti za vede o zdravju (FVZ) Univerze na primorskem in Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Od leta 2016 je večinsko zaposlen na FVZ, delno pa v Mlinotestu d.d. Pedagoško delo: Docent za področje hrane na FVZ, predmeti na dodiplomskem študiju: Pridelava živil, Predelava živil, Varnost in kakovost živil, Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo in Razvoj novih in funkcionalnih živil. Na magistrskem in doktorskem študiju Dietetike in Managementa trajnostnega razvoja. Je mentor in somentor pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Raziskovalno delo: raziskave na področju novih živil in novih izdelkov, funkcionalnih lastnosti živil ter varnosti in kakovosti v živilski verigi. Vodi katedro za prehransko svetovanje na FVZ.
Bibliografija: SICRIS izpis obsega 166 enot, od tega 9 izvirnih in znanstvenih člankov in 9 samostojnih znanstvenih sestavkov v monografskih publikacijah.