Metoda Dodič Fikfak

Življenjepis: Rojena je 1955 v Obrovu, SI. Medicinsko fakulteto je končala v Ljubljani leta 1979, leta 1986 pa specializacijo iz medicine dela, prometa in športa. Leta 1992 je pod mentorstvom prof. Janka Sušnika magistrirala na Univerzi v Zagrebu iz ergonomske fiziologije in leta 1998 doktorirala pod mentorstvom prof. Davida Kriebla na University of  Massachusets, ZDA s področja  epidemiologije delovnega in življenjskega okolja. Študij je zajemal poklicno epidemiologijo, ergonomijo in okoljsko politiko.  V svoji doktorski nalogi je preučevala vpliv izpostavljenosti amfibolom in krizotilu na razvoj pljučnega raka pri delavcih zaposlenih v cement-azbestni industriji. Njeno raziskovalno delo o vplivu kumulativne doze amfibolov in krizotila na nastanek pljučnega raka je National Cancer Institute iz ZDA nagradil z dvoletno raziskovalno štipendijo. Trenutno je zaposlena kot predstojnica KIMDPŠ, s sodelavci intenzivno raziskuje vlive poklicnega tveganja na umrljivost in obolevnost posameznih poklicnih skupin, tveganje za mezoteliom, pljučni rak in druge rake pri ljudeh izpostavljenih azbestu, vplive prestrukturiranja gospodarstva na zdravje delavcev,… Vodila je številne projekte kot so Bolniški stalež v RS, Razvoj sistema varnosti in zdravja pri dleu v SI, Nacionlne smerinice za azbest, Zdravje in prestrukturiranje gtospodarsva, Duševno zdravje delavcev, IRENE, HIRES PLUS… Je dobitnica mednarodne nagrade American Public Health Association, Hariet Hardy award in Rože mogote. Je članica številnih združenj, komisij in strokovnih kolegijev.  
Pedagoško delo: Predava na Medicinski fakulteti v Ljubljani, predavala je na ALUO in Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, vabljena je na številna predavanja (letno okrog 60 predavanj). Je glavna in neposredna mentorica številnim specializantom, doktorskim kandidatom na Medicinski in drugih fakultetah in članica različnih izpitnih komisij. Vrsto let je bila koordinatorica specializacije iz medicine dela, prometa in športa… Bibliografija: Njena bibliografija zajema skoraj 1000 enot., od tega 35 izvirnih znanstvenih člankov.
Dodatne zadolžitve: predsednica in članica RSK za MDPŠ, članica strokovnega sveta pri MZ, čanica sveta za varnost in zdravje pri delu…