Andrej Simončič

Življenjepis: rojen 1962 V Celju, diplomsko in podiplomsko izobraževanje je dr. Simončič zaključil na BF Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2003 pridobil naziv doktorja agronomskih znanosti. Prof. dr. Andrej Simončič je raziskovalec in direktor Kmetijskega inštituta Slovenije od leta 2003 dalje. Njegovo delo vključuje vodenje inštituta, znanstveno in strokovno delo na področju zdravstvenega varstva rastlin, FFS in varstva okolja ter visokošolsko izobraževanje. Pred tem je bil 16 let na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kjer je opravljal delo svetovalca in raziskovalca za varstvo rastlin, med leti 2001 in 2003 pa je bil direktor Hmeljarskega inštituta Slovenije. Raziskovalno in pedagoško delo: njegovo delo sega na širše področje varstva rastlin, FFS in vplivov kmetijstva na okolje. Svoje znanje je izpopolnjeval v okviru domačih in tujih krajših in daljših strokovnih usposabljanj. Od leta 2003 dalje poučuje kot gostujoči predavatelj na Univerzi v Mariboru – FKBV, Univerzi na primorskem, FAMNIT ter Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju. Naziv znanstvenega  svetnika je pridobil leta 2009, v letu 2020 pa je bil izvoljen v naziv rednega profesorja za področje kmetijstvo in okolje. Kot predavatelj je bil in je še mentor ali somentor pri več diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.

Bibliografija: COBISS izpis dr. Simončiča obsega preko 850 bibliografskih enot. Samostojno ali v soavtorstvu je objavil več kot 150 znanstvenih in strokovnih člankov. Kot specialist za varstvo rastlin in raziskovalec je do sedaj opravil več kot 600 predavanj za različne ciljne skupine. Vodil je številne razvojne in raziskovalne projekte ter sodeloval v večih mednarodnih projektih kot koordinator za Slovenijo. Dodatne zadolžitve: med njegovimi ostalimi pomembnejšimi aktivnostmi in funkcijami naj navedemo članstvo v Svetu za kmetijstvo in podeželje pri MKGP od leta 2011, članstvo v Svetu za visoko šolstvo v okviru MIZŠ med leti 2010 in 2018, članstvo v Evropskem herbološkem združenju (EWRS), v okviru katerega je bil od leta 2008 do 2015 tudi generalni sekretar, je član uredniških odborov ter recenzent večih slovenskih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih revij s področja kmetijstva. Med leti 2016 in 2020 pa  je bil tudi član Upravnega odbora Evropske agencije za varno hrano  EFSA.