Dejan Škorjanc

Življenjepis: rojen 1963 v Ljubljani; 1982-1987 študij Zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (BF UL), magistrski študij 1987-1991 (BF UL), doktorski študij 1991-1994 (BF UL), postdok na Uni Konstanz (Nemčija) 1994-1995, raziskovalec na Uni Konstanz (Nemčija)1996-1998.

Pedagoško delo: redni profesor za področje živinoreje, nosilec predmetov na I. II. in III. stopnji študija na FKBV UM. Raziskovalno delo: trenutno je raziskovalno delo osredotočeno na področje obnašanja pujskov v času laktacije in uporaba bioaktivnih snovi v prehrani neprežvekovalcev.

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 384 enot, od tega 56 izvirnih znanstvenih člankov (od tega se 21 uvršča v prvo četrtino področnih revij v SSCI, SCIE), 4 pregledni znanstveni članki, 31 strokovnih člankov in 71 prispevkov na konferencah.

Dodatne zadolžitve na UM: predstojnik katedre za živinorejo, predstojnik študijskega programa I. stopnje živinoreje, vodja programske skupine Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja (P1-0164), član habilitacijske komisije UM.

Dodatne zadolžitve izven univerze: registriran strokovnjak NAKVIS, član komisije za enake možnosti v znanosti (MIZŠ), član nekaterih komisij (MKGP).