Stojan Kostanjevec

Življenjepis: Rojen 1972 v Kranju. Od leta 1991 do 1997 je obiskoval dodiplomski študij na Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (PEF) in pridobil naziv profesor biologije in gospodinjstva.  Magistrsko delo z naslovom Prehransko stanje in prehranske navade gorenjskih srednješolcev je zagovarjal leta 2000 na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo. Doktorski študij je zaključil leta 2009 na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo. Naslov doktorata znanosti s področja živilstva je Vpliv formalnega izobraževanja na prehranjevalne navade otrok in njihovo znanje o prehrani.
Pedagoško delo: Od leta 1998 do 2013 je bil na PEF asistent za področje prehranskega izobraževanja, od leta 2013 pa je na PEF docent za področje gospodinjskega izobraževanja. Je nosilec obveznih in izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju gospodinjstva. Na Biotehniški fakulteti predava predmet Didaktika prehranske vzgoje in izobraževanja. Bil je mentor pri 43 diplomskih in 19 magistrskih delih. Pedagoški mentor je bil pri projektih Po kreativni poti do znanja in  Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Od leta 2013 gostuje kot predavatelj na Masarykovi univerzi v Brnu, Češka. Med leti 2013 in 2015 je bil vabljeni predavatelj na  Univerzi Palackeho v Olomoucu, Češka.
Raziskovalno delo: Področje znanstvenoraziskovalnega dela zajema analizo prehranjevalnih navad različnih skupin prebivalstva ter področje prehranskega izobraževanja otrok in odraslih. Svoje znanstvenoraziskovalno delo posveča analizi prehranjevalnih navad ter prehranskega stanja otrok in mladostnikov pa tudi analizi vpliva prehranskega znanja na prehransko vedenje otrok. Raziskuje področje gospodinjskega izobraževanja zlasti gospodinjske in prehranske pismenosti otrok in odraslih.
Bibliografija: COBISS-izpis obsega 288 enot, od tega 7 izvirnih znanstvenih člankov, 1 pregledni znanstveni članek, 1 samostojno znanstveno monografijo in 5 samostojnih poglavij v monografskih publikacijah, 4 strokovne monografije in 25 znanstvenih prispevkov na konferencah. Je avtor osnovnošolskega učbenika za predmet Gospodinjstvo in delovnih zvezkov za predmeta Gospodinjstvo in Sodobna priprava hrane.
Dodatne zadolžitve na UL PEF:
Na PEF je član Komisije za mednarodno sodelovanje, oddelčni koordinator za izmenjavo in mednarodno sodelovanje, koordinator Ekoodbora, član koordinacije študijskega programa Dvopredmetni učitelj. Bil je član komisije za podiplomski študij PEF in komisije za praktično usposabljanje.
Dodatne zadolžitve izven UL PEF: Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je bil v obdobju od 2015-2016 član usmerjevalnega odbora za projekt “Uživajmo v zdravju”.  Od leta 2014 je član Predmetno razvojne skupine za gospodinjstvo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije je predsednik komisije za ocenjevanje raziskovalnih nalog Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. Je podpredsednik Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov in predstavnik Združenja v Evropski zvezi dietetskih združenj (EFAD – European Federation of the Associations of Dietitians). Od leta 2014 kot predavatelj sodeluje pri izvedbi tematskih seminarjev Spodbujanje zdravega načina življenja, ki jih za svoje člane organizira Zveza Sožitje.  V nacionalnem programu Ekošola sodeluje pri izvajanju projektov Hrana ni za tjavendan in We eat responsibly (Odgovorno s hrano).