Stojan Kostanjevec

Življenjepis: Rojen 1972 v Kranju. Od leta 1991 do 1997 je dodiplomski študij na Pedagoški fakulteti (PEF) Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo je zagovarjal leta 2000 na Biotehniški fakulteti (BF) Univerze v Ljubljani, Oddelek za živilstvo. Doktorski študij je zaključil leta 2009 na BF, Oddelek za živilstvo.

Pedagoško delo: Od leta 2013 je na PEF docent za področje gospodinjskega izobraževanja. Na BF predava predmet Didaktika prehranske vzgoje in izobraževanja. Od leta 2013 gostuje kot predavatelj na Masarykovi univerzi v Brnu, Češka.

Raziskovalno delo: Področje znanstvenoraziskovalnega dela zajema analizo prehranjevalnih navad različnih skupin prebivalstva ter področje prehranskega izobraževanja otrok in odraslih. Raziskuje področje gospodinjske in prehranske pismenosti otrok in odraslih.

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 288 enot, od tega 7 izvirnih znanstvenih člankov, 1 pregledni znanstveni članek, 1 samostojno znanstveno monografijo in 5 samostojnih poglavij v monografskih publikacijah in 4 strokovne monografije.

Dodatne zadolžitve na UL PEF: Na PEF je član Komisije za mednarodno sodelovanje, oddelčni koordinator za izmenjavo in mednarodno sodelovanje, koordinator Ekoodbora, član koordinacije študijskega programa Dvopredmetni učitelj.

Dodatne zadolžitve izven UL PEF: Od leta 2014 je član Predmetno razvojne skupine za gospodinjstvo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije je predsednik komisije za ocenjevanje raziskovalnih nalog Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. Je podpredsednik Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov.