Ruža Pandel Mikuš

Življenjepis: Rojena 1957 v Brežicah, končala je najprej študij na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani na UL leta 1979, nadaljevala je na Pedagoški fakulteti UL in pridobila naziv profesorica pedagogike leta 1994. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede leta 2001 (tema magistrskega dela Sociološki, medicinski in psihosocialni vidiki motenj hranjenja pri ženskah), doktorski študij pa na Filozofski fakulteti UL leta 2009 (tema doktorata Telesna samopodoba in motnje hranjenja pri ženskah). Leta 2016 je zaključila še specialistični študij iz klinične dietetike na FZV UM (tema specialističnega dela Zdrav življenjski slog mladostnikov in vloga kliničnega dietetika).

Pedagoško delo: Je docentka za področje Prehrana in dietetika, redno zaposlena na Zdravstveni fakulteti UL in nosilka predmetov iz vsebin prehrana na treh dodiplomskih študijih in enem podiplomskem študiju na Zdravstveni fakulteti UL, nosilka vsebin prehrane je tudi na Fakulteti za zdravstvene vede na UM.

Raziskovalno delo: Raziskovalno delo je usmerjeno predvsem v proučevanje zdravega življenjskega sloga v vseh obdobjih življenja, poudarjeno je področje motenj hranjenja, ter prehranjenost v času hospitalizacije.

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 300 enot, od tega je 16 znanstvenih člankov, pri 9. je prva avtorica; 2 poglavji v znanstveni monografiji pri tuji založbi, pri enem poglavju je prva avtorica; 25 prispevkov na znanstvenih konferencah, ter številni strokovni članki.

Delovanje zunaj ZF UL: je članica UO Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov Slovenije, od leta 2013 je glavna urednica njihove strokovne revije Dietetikus, od leta 2006 sodeluje v multidisciplinarni obravnavi bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in izvaja predavanja v okviru njihovega društva Trepetlika. Že vrsto let predava tudi medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstvu v okviru Zbornice zveze medicinskih sester Slovenije o pomenu prehrane v zdravem življenjskem slogu.