Irena Simčič

je profesorica, ki je začetek svoje poklicne kariere opravljala v neposrednem pedagoškem delu. Študij je opravila na Univerzi v Ljubljani in diplomirala s področja kemije. Za namene kakovostnega opravljanja svojega dela je dodatna znanja pridobivala in poglabljala tudi na drugih področjih, med drugim s študijem na Univerzi v Mariboru, kjer je z odliko opravila diplomo z naslovom Optimalizacija stroškov šolske prehrane s posebnim poudarkom na kadrih. Poleg vzgojno-izobraževalnega dela se je intenzivno ukvarjala s sistemom organizirane prehrane otrok in mladostnikov predvsem v prelomnem obdobju za organizirano šolsko prehrano v prvi polovici 90-ih let. V tistih letih je prišlo do visoko intenzivnih teženj za ukinitev oz. privatizacijo šolskih kuhinj. Kot zaposlena na tem področju je dosegla, da so s strokovnimi argumenti na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo odigrali ključno vlogo pri ohranitvi obstoječega sistema. Model organizirane prehrane je v naslednjih letih izpopolnila do takšne mere, da se je Slovenija s tega vidika povzdignila v sam vrh evropskih držav. Zaradi njene mednarodno odmevne aktivnosti je bila na pobudo EU in na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije imenovana v skupino ekspertov za šolsko prehrano pri Svetu Evrope v Strasbourgu. Slovenski model je predstavila delegatom in ključnim visokim predstavnikom evropskih držav na I. Forumu šolske prehrane v Strasbourgu novembra leta 2002. Pripravila je model oblikovanja cen obrokov in ga v letu 2000 objavila v publikaciji »Racionalizacija stroškov šolske prehrane«. Na osnovi imenovanja Vlade in Ministrstva za šolstvo je že leta članica Komisije za oblikovanje cene bivanja in oskrbe v dijaških domovih in avtorica metodologije bivanja in oskrbe v dijaških domovih na osnovi kalkulativnih elementov. Pri prvi nacionalni strategiji prehrane je bila imenovana v vladni Svet za živila, ki je pripravil Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike, ki jo je potrdila Vlada RS v juniju 2004.V okviru Nacionalnega programskega sveta Ministrstva za šolstvo in šport je bila predsednica Komisije za prehrano otrok in mladostnikov. Slednja je pripravila strokovne podlage za izboljšanje organizirane prehrane. Da so bile pripravljene strokovne podlage na področju organizirane prehrane učinkovite potrjujejo tudi današnje različne nacionalne in mednarodne raziskave s svojimi ugotovitvami. V letu 2006 je pripravila in vodila nacionalni projekt »Kakovostni model implementacije Smernic zdravega prehranjevanja«, ki je zajel vse vzgojno-izobraževalne ustanove. Ob sprejemu Zakona o šolski prehrani v letu 2010 je predsedovala Komisiji za pripravo strokovnih podlag, vezanih na Zakon o šolski prehrani, ki zajemajo vzgojno-izobraževalni in zdravstveni vidik. Z ožjo ekipo zunanjih sodelavcev je kot vodja projekta v letu 2014 kandidirala na razpisu Norveškega finančnega mehanizma s projektom »Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju«, ki je bil med zelo številnimi projekti izbran. Skladno z načeli permanentnega izobraževanja se s svojimi aktivnimi prispevki udeležuje številnih nacionalnih in mednarodnih kongresov, simpozijev in konferenc. Poleg navedenega pa o njenem strokovno-raziskovalnem razvojnem delu priča osebna bibliografija, ki šteje več kot 100 enot.