Andrej Raspor

Življenjepis: Rojen 1965 v Šempetru pri Novi Gorici. Po osnovni izobrazbi strojni tehnik. Po univerzitetnem študiju organizacije dela na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju v okviru Univerze v Mariboru, je nadaljeval podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in doktoriral leta 2010. Pri svojem delu združuje poslovno, raziskovalno in akademsko delo, saj predava, vodi lastno podjetje, raziskuje in svetuje. Ima 36 let delovnih izkušenj. Od tega več kot 18 let na različnih vodstvenih ali vodilnih mestih, od vodje splošnih poslov, direktorja razvoja kadrov, direktorja za strateške projekte in vodje komisije za nadzor stroškov. V okviru Hit d.d. vodil Sektor za razvoj kadrov. Bil je direktor strateških projektov, kjer je vodil prenovo poslovnih procesov razvoja kadrov in trženja ter organiziral poslovanje za kitajske goste iz območja Italije. Je podjetnik, ustanovitelj več Start up-ov, poslovni svetovalec saj je mnenja, da je potrebno akademsko delo stalno preizkušati na terenu.
Pedagoško delo: izvoljen v naziv izredni profesor. Predmeti, ki se izvajajo ali so se izvajali: Višješolski predavatelj: Trženje storitev; Trženje v turizmu; Upravljanje in poslovanje velneških centrov; Oblikovanje in trženje velneških storitev; Uvod v turizem in destinacijski menedžment; Višji predavatelj za predmetno področje management in igralništvo; Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje; Sodobno poslovno okolje in storitvena dejavnost; Izredni profesor za predmetno področje management; Vodenje organizacij in procesov; Teorija organizacij; Menedžment kakovosti in poslovne odličnosti; Iskanje zaposlitve; Strateško planiranje; Projektno upravljanje; Politika in načrtovanje človeških virov; Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti; Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb; Tehnološki razvoj v podjetništvu; Management turističnih destinacij; Management v socialnem varstvu; Management v izobraževanju; Predmeti v fazi priprave oz. v fazi potrditve programa: (na dodiplomski ravni) Inovacije v storitvah; Inovacije v turizmu; Ustvarjalnost in inovativnost; Upravljanje s poslovnimi procesi; (na doktorski ravni) Človek, družba in blagostanje; Menedžment in organizacija v hitro spreminjajoči sodobni družbi; Turizem in gostinstvo v 21. stoletju; Človeški viri in vseživljenjska karierna orientacija v sodobni organizaciji.
Raziskovalno delo: Profiliran na področje 5 Družboslovje; 04 Upravne in organizacijske vede s poudarkom na raziskavah: (1)Delovna razmerja in procesi s poudarkom na optimizaciji delovnih procesov, tako z vidika kadrov, stroškov, organizacije delovnega časa; (2)Turizem s poudarkom na kitajskem in afriškem izhodnem turizmu, Turizmu za ljudi s posebnimi potrebami in trajnostnemu turizmu; (3)Odprte inovacije in industrija 5.0; (4)Igralništvo; (5)Ljudje s posebnimi potrebami (starejši, invalidi, mladi). Vodil je več bilateralnih projektov ARRS in sodeluje v INTEREG projektih.
Uredništvo: urednik strokovne revije Balkan Traveller in Perfectus PRO; član uredniškega odbora Journal of Innovative Business and Management; Economics – Innovation and Economic Research; management & Economics Research Journal.
Združenja:
Član upravnega odbora LAS Vipavska dolina, Društvo za vrednotenje dela. Bil je tudi sodnik porotnik na delovnem sodišču v Novo Gorici in član Komisije za delovno in socialno pravo pri Združenju delodajalcev Slovenije.